Доклад от комисия назначена със Заповед № РИС19-РД91-59/31.05.2019 г. на кмета на СО-район „Искър“ във връзка с обществено обсъждане от 10.06.2019 г.

2019-06-28

ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план-схеми и инженерна инфраструктура.