Съобщение

2019-08-30

С Решение №550 по Протокол №80, т.36 от 25.07.2019г. на СОС се одобрява ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“. Решението е обявено в ДВ бр.69/30.08.2019г. и може да бъде обжалвано по реда на чл.215, алб.4 от ЗУТ пред административен съд София-град в 30 дневен срок от обявяването му.