СЪОБЩЕНИЕ

2018-02-22

Уважаеми съграждани,

Във връзка с постъпили множество сигнали в администрацията на Район "Искър"-СО за извършване на сеч на тополи в територии, в близост до моста за с. Бусманци и река Искър ви уведомявам:

В Столична община е постъпила информация от ТП Държавно горско стопанство – София, че на основание чл.108 от Закона за горите от РДГ-София са издадени позволителни за сеч №0415897/26.01.2018 г. и №0415899/26.01.2018 г. за терени – държавна частна собственост в землището на с. Бусманци, район "Искър", Столична община - отдел 800, подотдели б и в. Сечта се осъществява в изпълнение на Лесоустройствен проект и горскостопански план (горскостопанска програма), утвърден със Заповед № 840/05.07.2010 г. Съгласно предоставената в СО експертна оценка възрастта на тополовите насаждения е 54 г., дърветата са в много лошо здравословно състояние, увредени корони, гнилоти и кухини в основата и стъблата и бактериални образувания. Предписано е опазване на дърветата от черна елша при изпълнение на сечта.

В изпълнение на Лесоустройствения проект през 2018 г. тази територия ще бъде залесена с млади насаждения.

Ивайло Цеков

Кмет на район „Искър“